ὦ νῦξ ἱερά (O Holy Night in Greek)

Ω ΝΥΞ ΙΕΡΑ ὦ νῦξ ἱερά·ἀστέρων ἐκλαμπούντωντῇδε νυκτὶ σωτῆρος γεννηθέντος·πάλ’ ἔκειτο ὁ κόσμος ἐν σκοτίᾳἄχρι ἧς ἡμέρας εἰς ἡμᾶς ἐφάνηαὐγὴν …

Read more

Happy Bible Translation Day!

September 30 is officially Bible Translation Day according to an act of the U.S. Congress: William Cameron Townsend (founder of …

Read more

Image of the Resurrection of Jesus Christ

A Blessed Easter 2020!

ὄντως ἠγέρθη ὁ κύριος! Wishing everyone a blessed and memorable Easter, especially in the midst of these interesting times! Let …

Read more

The BEST Way to Learn Greek!

You know it’s total immersion when it sounds funny to hear someone speak in English for the first time in half an hour!