ὦ νῦξ ἱερά (O Holy Night in Greek)

Ω ΝΥΞ ΙΕΡΑ ὦ νῦξ ἱερά·ἀστέρων ἐκλαμπούντωντῇδε νυκτὶ σωτῆρος γεννηθέντος·πάλ’ ἔκειτο ὁ κόσμος ἐν σκοτίᾳἄχρι ἧς ἡμέρας εἰς ἡμᾶς ἐφάνηαὐγὴν …

Read more

Happy Bible Translation Day!

September 30 is officially Bible Translation Day according to an act of the U.S. Congress: William Cameron Townsend (founder of …

Read more

Image of the Resurrection of Jesus Christ

A Blessed Easter 2020!

ὄντως ἠγέρθη ὁ κύριος! Wishing everyone a blessed and memorable Easter, especially in the midst of these interesting times! Let …

Read more