ὦ νῦξ ἱερά (O Holy Night in Greek)

Ω ΝΥΞ ΙΕΡΑ

ὦ νῦξ ἱερά·
ἀστέρων ἐκλαμπούντων
τῇδε νυκτὶ σωτῆρος γεννηθέντος·
πάλ’ ἔκειτο ὁ κόσμος ἐν σκοτίᾳ
ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰς ἡμᾶς ἐφάνη
αὐγὴν ἐλπίδος φερόμενος ἡμῖν δή,
ἐπέκεινα φανήσεται καινήν. [alt. ἐπέκειν’ ἐνεκαίνισε πάντα]

προσκύνησον· [alt. γονυπέτει]
τῶν ἀγγέλων ὑπακούων
ὦ νῦξ ἱερά
τῇδε νυκτί Χριστὸς ἐγγενήθη.
ὦ νῦξ, ὦ νῦξ ἱερά, ὦ νῦξ, νῦξ ἱερά.1

Found a YouTube video of someone singing it!

Καλά Χριστούγεννα!

Credit goes to MuseScore user falsefruit for the music pictured in the featured image.

Sources:

  1. O Holy Night, (Adolphe Adam, 1847) translated into Greek by Louis L. Sorenson, and posted to the B-Greek forums on Dec. 23, 2012

Leave a Comment